fbpx
Öngösterim Görseli

Depremde Zarar Gören Tarihi Yapılar

GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE!

Şubat ayında gerçekleşen ve 10 ilimizi vuran depremde zarar gören bazı tarihi yapılar…

The earthquake that took place in February 6th deeply affected 10 cities in Turkey.  Some historical buildings were also damaged in the earthquake.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Ulu Camii: Cami, vakfiyelere göre Dulkadiroğlu Beyliği hükümdarı Süleyman Bey tarafından 1442-1454 yılları arasında yaptırılmıştır. Yapı son deprem ile zarar görmüş, minaresinin büyük bir bölümü yıkılmıştır.

Kahramanmaraş Great Mosque: The mosque was built between 1442-1454 by Süleyman Bey, the ruler of Dulkadiroğlu Principality, according to the researchers. The mosque was damaged by the last earthquake and a large part of its minaret was destroyed.

Hatay

Sarımıye Camii: Dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olarak bilinen Kurtuluş (Herod) Caddesi’nde bulunan cami, caddedeki diğer tarihi binalarda olduğu gibi depremde hasar görmüştür. 16. yüzyılda yapıldığı tespit edilen Sarımıye Camii’nin kubbesi, minaresi ve bazı duvarları yıkıldığı gibi, cami enkazla kaplanmıştır.

Sarımıye Mosque: The mosque, located on Kurtuluş (Herod) Street, known as the world’s first illuminated street, was damaged in the earthquake, as were the other historical buildings on the street. The dome, minaret and some walls of Sarimiye Mosque, which is thought to be built in the 16th century, were destroyed and the mosque was covered with debris.

Sarı Selim Camii : Cami, 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisi üslubuna örnektir. Sokullu Mehmet Paşa bu yapıyı 1574 yılında Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Medrese, sıbyan mektebi, arasta, han, tabhane, imaret, hamam ve çeşmeden oluşan bir külliyeye sahip olan caminin ibadet alanını örten büyük kubbesi, daha küçük iki kubbe ile desteklidir. Külliyenin bedesteni, kervansaray ile cami arasında bulunur. Buradaki kitabeden yola çıkılarak yapının 1574-1575 yılları arasında inşa edildiği anlaşılır. Caminin minaresi, depremde yıkılmıştır.

Sarı Selim Mosque: The mosque exemplifies the classical Ottoman architectural style of the 16th century. Sokullu Mehmet Pasha had this structure built by Mimar Sinan in 1574. The large dome covering the prayer area of the mosque, which has a complex consisting of a madrasa, primary school, arasta, inn, tabhane, soup kitchen, bath and fountain, is supported by two smaller domes. The covered bazaar of the complex is located between the caravanserai and the mosque. Based on the inscription there, it is understood that the building was built between 1574 and 1575. The minaret of the mosque was destroyed in the earthquake.

İskenderun Latin Katolik Kilisesi: 6. yüzyılda İspanya’da kurulan Çıplak Ayaklı Karmelit Rahibeler Tarikatı üyeleri, 1858’de İskenderun’a gelmiş ve yeni bir kilise inşa etmişlerdir. Kilise, bir yangın sonrası 1888’den 1901’e kadar yenilenmiştir. Yapının ibadethane bölümü  ise depremde yıkılmıştır.

Iskenderun Latin Catholic Church: The church was renovated from 1888 to 1901 after a huge fire. The place of worship of the building was destroyed in the earthquake.

Adıyaman

Adıyaman Ulu Camii: 1505-1515 yıllarında Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırılmıştır. Cami, günümüzdeki şekline 1863 yılında kavuşmuştur ama maalesef gerçekleşen depremde zarar görmüştür.

Adıyaman Great Mosque: It was built between 1505-1515 by Dulkadirli Beyi Durak Bey. The mosque attained its present shape in 1863, but unfortunately it was damaged in the earthquake.

Adıyaman Kahta Kalesi: Roma Dönemi boyunca da varlığını koruyan kale, Kommageneliler döneminde yazlık başkenti olarak bir idari merkezi halinde inşa edilmiştir. Kale, Memlükler bölgeye hükmettiğinde bugünkü halini almıştır. Kahta, Cumhuriyet dönemine kadar ilçe merkezi olarak Elazığ (Memuret-ül Aziz) ile ilişkilendirilerek 1926 yılına kadar kullanıldı. Kale, depremde hafif de olsa hasar görmüştür.

Adıyaman Kahta Castle: The castle, which preserved its existence during the Roman Period, was built as an administrative center as a summer capital during the Commagene period. The castle took its present form when the Mamluks ruled the region. Kahta was used until 1926 by being associated with Elazığ (Memuret-ül Aziz) as the district center until the Republican period. The castle was slightly damaged in the earthquake.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Ulu Camii: Cami, ”Kızıl Kilise” adındaki eski bir kilisenin yerine inşa edilmiştir.  İslam fetihlerinden sonra kilise ile olan ilişkisi ve sütunlarında kullanılan kırmızı mermerden dolayı Mescid-ül Hamra (Kızıl Mescit) olarak da anılmıştır. Caminin yapım tarihi saptanamamakla beraber, araştırmacılar yapının 1170-1175 yılları arasında Zengiler tarafından yaptırıldığını tahmin eder. Bu yapının avlu duvarları, sütunları, sütun başlıkları ve çan kuleleri günümüze ulaşmış olsa da yapının minaresi ise son yaşanan depremde zarar görmüştür.

Şanlıurfa Great Mosque: The mosque was built on the site of an old church called “Red Church”. After the Islamic conquests, it was also called Mescid-ül Hamra (Red Masjid) due to its relationship with the church and the red marble used in its columns. The construction date of the mosque cannot be determined, yet researchers estimate that the structure was built by the Zengis between 1170 and 1175. Although the courtyard walls, columns, column capitals and bell towers of this structure have survived, the minaret of the structure was damaged in the last earthquake.

Şanlıurfa Dergâh Camii: Mevlid-i Halil olarak da bilinen Dergâh Camii, ilk dönemlerde kilise olarak inşa edilmiş olsa da yapı bugüne ulaşana dek büyük değişimler yaşamıştır. Osmanlı döneminde 1523 yılında Muhammed Salih Paşa’nın verdiği talimatlar doğrultusunda Dergâh Camii haline gelmiştir. Caminin minaresi depremde hasar alan bölümlerdendir.

Şanlıurfa Dergâh Mosque: Dergâh Mosque, also known as Mevlid-i Halil, was built as a church in the early periods, but the structure has undergone great changes until today. In the Ottoman period, in 1523, in line with the instructions given by Muhammed Salih Pasha, it became the Dergah Mosque. The minaret of the mosque is unfortunately damaged in the earthquake.

Gaziantep

Gaziantep Kalesi: Kalenin Hititler döneminde gözlem amaçlı kullanıldığı bilinir. Tarih boyunca birçok kez restore edilen yapı son halini 2000’li yılların başında almıştır. Gaziantep Kalesi de maalesef depremde ağır hasar gören yapılar arasındadır.

Gaziantep Castle: It is known that the castle was used for observation purposes during the Hittites period. The castle, which has been restored many times throughout history, took its final form in the early 2000s. Gaziantep Castle is unfortunately among the structures that were heavily damaged in the earthquake.

Gaziantep Kurtuluş Camii: 1892 yılında Valide Meryem Kilisesi (St. Mary) olarak inşa edilen yapı, kilise ve hapishane olarak kullanılmış olup sonraları camiye çevrilmiştir. Gaziantep’in en büyük camilerinden biri haline gelen yapıya sonradan eklenen minareler ve kubbe, depremde yıkılmıştır.

Gaziantep Kurtuluş Mosque: The mosque was built as the Church of the Virgin Mary (St. Mary) in 1892 and was used as a church and a prison. It was later converted into a mosque. The minarets and the dome, which were added to the building and became one of the largest mosques in Gaziantep, were destroyed in the earthquake.

Diyarbakır

Diyarbakır Surları: Yaklaşık dokuz bin yıllık olan surlar, Çin Seddi’nden sonra dünyadaki en uzun ve geniş savunma duvarıdır. 2000’de yapı, UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi‘ne dahil edilmiştir. 2015’te ise Dünya Mirası olarak tescil edilmiştir. Bugün surların bir kısmı depremde hasar almıştır.

Diyarbakir Walls: The walls of the city, which are about nine thousand years old, are the longest and widest defense wall in the world after the Great Wall of China. In 2000, the walls were included in the World Heritage Tentative List by UNESCO. In 2015, it was registered as a World Heritage Site. Today, some of the walls have been damaged in the earthquake.

Malatya

Malatya Sütlü Minare Camii: Minare yapım tekniği ve duvar kalıntıları doğrultusunda 17. yüzyıl Osmanlı mimarisi olduğu düşünülen yapıda, kullanılan taşların beyaz renginden ötürü “Sütlü Minare” adını almıştır. Bu yapı da depremde hasar gören tarihi eserler arasındadır.

Malatya Sütlü Minaret (Çermik) Mosque: The mosque is thought to be 17th century Ottoman architecture in line with the minaret construction technique and wall remains. It is also called “Sütlü Minaret” due to the white colour of the stones used. Malatya Sütlü Minare Mosque is among the historical artifacts damaged in the earthquake.

Hazırlayan: Nazperi YILMAZ

Prepared by: Nazperi YILMAZ

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir